ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELŐ: STRAND APARTMAN
SZÉKHELYE:2484 AGÁRD, STRAND U. 13
ADÓSZÁMA: 74921379-1-27
WEBOLDALA: WWW.STRANDAPARTMAN.HU
E-MAIL CÍME: INFO@STRANDAPARTMAN.HU
TELEFONSZÁM: 06-20/329-74-75
ADATVÉDELMI ÜGYBEN FELELŐS TÁRS: BOZSIKNÉ BÁNKI DÓRA

ADATKEZELŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE: SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁS

Bevezető

A Strand Apartman (2484 Agárd, Strand u. 13, adószám: 74921379-1-27)
főtevékenysége a Szálláshely szolgáltatás.
A Strand Apartman az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja
vendégeit, valamint honlapjának látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a
személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az
érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
A Strand Apartman elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja vendégei információs önrendelkezési jogának tiszteletben
tartását. Kijelenti, hogy tiszteletben tartja vendégei, honlapja látogatóinak
személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az
adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen
adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Személyes adatot az Apartman előre meghatározott célból és ahhoz szükséges
ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. Csak olyan
személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen.
A Strand Apartman adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő
információk, a szabályzat mindenkor érvényes verziója folyamatosan elérhető a
www.strandapartman.hu címen.
A Strand Apartman fenntartja a jogot a jelen szabályzat bármikor történő
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben és
megfelelő módon értesíti vendégeit.
Az Apartmannal ügyfélkapcsolatba kerülő Vendég elfogadja az alábbiakat, és
hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Strand Apartman megfeleljen az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak.
Adatkezelések
A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése
önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása
illetve kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes
alpontokban foglalt kivételekkel a Strand Apartman a mindenkori adójogi és
számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi és a határidő elteltével törli azokat.

1, Érdeklődés, ajánlatkérés
Az apartman weboldalán, személyesen vagy telefonon történő érdeklődés, vagy
ajánlatkérés esetén a tervezett tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő
személyes adatok megadása szükséges: – név, – e-mail cím, – telefonszám.
Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás és az ajánlat küldése. Az
Apartman a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így
ajánlatkérés esetében azoknak az apartmanhoz történő érkezésétől számítva
legfeljebb 30 napig kezeli.
Az apartman telefonbeszélgetéseket nem rögzít.

2, Apartman foglalása
Apartmanunkat vendégeink e-mailen, telefonon, személyesen illetve a
Weboldalunkon (www.strandapartman.hu ) található online foglalási rendszer
segítségével foglalhatják le. Foglalás esetén a tartózkodással kapcsolatos adatokon
túl az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor: – vezeték és keresztnév, -
telefonszám, – e-mail cím, – érkező vendégek száma, – lakcím
Az adatkezelés időtartama: 8 év.
Ezeket az adatokat az apartman a foglalással kapcsolatos ügyintézésre, vendéggel
való kapcsolattartásra, számviteli kötelezettségek teljesítése céljából használja fel.
Az adatkezelés célja ezen felül a vendég, mint a szolgáltatást igénybe vevő
beazonosítása, a megrendelt szolgáltatások teljesítése, számlakiállítás, a fizetés
lebonyolítása, a vendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése.
Az apartman a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így
elsősorban a létrejött szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli, a
szerződéses időszak végeztével az érintett vendégre vonatkozó, általa megadott
adatok törlésre kerülnek) a kötelező adatkezeléshez szükséges adatok kivételével,
amíg a hozzájárulás nem kerül visszavonásra.

3, Fizetővendéglátó vendégkönyv
Az apartman a vendég érkezésekor Fizetővendéglátó vendégkönyvet tölt ki,
amelyben Vendég hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi kötelezően megadandó adatokat
a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenforgalmi adóval kapcsolatos
jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés
bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az
illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek
teljesítését ellenőrizheti.
Családi és utónév, – lakcím, – születési hely és idő, – gyermekek neve, születési
dátuma (amennyiben ők is igénybe veszik az apartmant), – személyi igazolvány
szám, – szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása az Apartman
igénybevételének feltétele. A vendégkönyv aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz,
hogy az átadott személyes adatait az Apartman a szerződés létrejötte, illetve
teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés
céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

4, Előrefizetési igény esetén SZÉP kártya adatok
Az apartman foglalása során az előrefizetési igény esetén megadott SZÉP kártya
adatokat az Apartman csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogi
gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges.
Az apartman előrefizetés esetén a következő adatokat kezeli: – név, SZÉP kártya
azonosító.
Az adatokat az Apartman szerződéses partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az
illetékes Szolgáltató (K&H https://www.kh.hu/web/szep-kartya , OTP –
https://szepkartya.otpportalok.hu , MKB – https://www.mkbszepkartya.hu/) honlapján
tájékozódhat.

5, Fizetés
A Strand Apartman ellenértékét SZÉP kártyával, illetve banki átutalással
egyenlíthetik ki a vendégek. Az adatkezelés célja a Strand Apartman általi számla
kiállítása, a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
A Strand Apartman az alábbi adatokat kezeli fizetéskor: – SZÉP kártyás tranzakció
esetén a tranzakció száma, – dátuma és időpontja, – számlázási név, – cím, -
szolgáltatás megnevezése, – mennyisége, – vételára.

Átutalás esetén: – számlázási név, – cím, – szolgáltatás megnevezése, – mennyisége,
- vételára, – fizetési módja.

6, Egyéb adatkezelés
A szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást. Tájékoztatjuk vendégeinket, ügyfeleinket, hogy a bíróság, ügyészség,
nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság illetve jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek számára tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Apartmant.
Az Apartman a hatóságok részére személyes adatot csak annyit ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7, Adatkezelés biztonsága
A személyes adatok kezelésével illetve tárolásával kapcsolatban az apartman a
legnagyobb gondossággal jár el. Az Apartman köteles az adatkezelési műveletek
úgy végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az apartman az adatkezelés során megőrzi, – illetve egyéb jogi intézkedések esetét
kivéve köteles megtenni mindent, hogy a kezelt adatok
- titkosak maradjanak: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki
erre jogosult
- sértetlenek maradjanak: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét
- továbbá gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.

8, Facebook oldal
A Strand Apartman elérhető a Facebook közösségi és egyéb portálokon is. Az
adatkezelés célja a Strand Apartman weboldalán található tartalmak megosztása. A
Facebook oldal segítségével a vendég tájékozódhat a legújabb akciókról,
kedvezményes ajánlatokról. A Facebook oldalon a „tetszik”/”like” – linkre kattintással
az érintett hozzájárul az Apartman híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját
üzenőfalán. Az Apartman Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a
különböző eseményekről stb. A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a
Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatok, a
www.facebook.com címen kaphat.

9, Kamerarendszer
Az apartman külterein hang, kép és videó rögzítésére alkalmas eszköz működik vagyonbiztonsági célból! A vendég ezt a szálláshely átvételével tudomásul veszi és beleegyezik, hogy felvétel készüljön róla amelyet maximum 60 napig tárol az üzemeltető.

A Szabályzat hatálya

Jelen Szabályzat 2018. 04.30-tól további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.
A Strand Apartman az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak
érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.
A Weboldal külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz, ezen linkeken
elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a
számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a
Strand Apartman minden felelősségét kizárja.
A szolgáltatás igénybevételével a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a Strand Apartman
a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű
nyújtásának céljából az Apartman összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

Adatbiztonság

A Strand Apartman minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai
intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve
azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának
megakadályozása érdekében.
A Strand Apartman az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A személyes adatokat kezelő hálózaton az Apartman folyamatosan gondoskodik a
vírusvédelemről.
A Strand Apartman hálózatán kezelt adatokat, adatállományok hozzáférése
felhasználói névvel és jelszóval biztosítottak.

Tájékoztatás az adatkezelésről

A Vendég tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – törlését.
A Vendég kérelmére az Apartman tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül
írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az Apartman a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Az Apartman zárolja a személyes adatot, ha a Vendég ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a
Vendég jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Apartman törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az Apartman a Vendég helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
Az Apartman a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vendéget, továbbá
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogaik megsértése esetében Önnek
joga van a Hatósághoz fordulni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
Javasoljuk, hogy egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően első lépésként a
Strand Apartmannál tegyen panaszt. Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb
körültekintés mellett, az adatvédelmi megbízott bevonásával, 25 napon belül
megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató módon rendezni.

Hatályos: 2018.04.30-tól